Posts Tagged ‘شریعتمداری’

راهبردهای دشمن کودتاچی برای نماز جمعه 26 تیرماه – برگرفته از مقاله شریعتمداری خائن

ژوئیه 15, 2009

از خشم مردم بر شهادت و کشته شدن مظلومانه نداها و سهرابها و دیگران درس گرفته اند . آقا به طرفداران حرامیش توصیه میکند از کارهایی که منجر به مظلوم نمایی طرف مقابل شود خودداری کنید . چه بهتر ، حال که عقب کشیده اند و جرات حمله مستقیم ندارند بیشتر به خیابانها می آییم . اینجور مواقع همیشه دشمن در حال سقوط … گیجه میگیرد و گیج میشود . هر کاری کند به ضد خودش تبدیل میشود . اگر بکشد و بزند که به قول خودش مظلوم نمایی طرف مقابل شده و مردم بیشتر خشمگین میشوند و بیشتر به میدان می آیند ، اگر هم نزند و نکشد که مردم دلیرتر میشوند و بیشتر به میدان می آیند . در واقع بازیی است که هر دو جانب آن جز باخت چیزی برای اینان ندارد .

توصیه ها و اوامر سرکرده اوباشان آقای شریعتمداری به طرفدارانش در مورد نماز جمعه

توصیه ها و اوامر سرکرده اوباشان آقای شریعتمداری به طرفدارانش در مورد نماز جمعه

Advertisements