آخرین لیست تکمیل شده قربانیان حکومت کودتا، ما فراموش نمیکنیم

سه شنبه 6 مرداد ماه : از سایت http://www.hra-news.org

در جریان خیزش انقلابی مردم در ایران نیروھای سرکوبگر رژیم جنایتکار اسلامی بھ وحشیانھ ترین شکلی دست بھ قتل عاممردم چھ در خیابانھا و چھ در بازداشتگاھھا زدند. کشتار مردم معترض و بھ تنگ آمده از حکومت اسلامی بھ ویژه بعد ازسخنرانی علی خامنھ ای ولی فقیھ رژیم در ٢٩ خردادماه کھ رسما فرمان سرکوب خونین اعتراضات مردم را صادر کرد، ابعادبھ مراتب گسترده تری یافت. بر اساس گزارشات تکمیلی رسیده بخش زیادی از جان باختگان در روزھای بعد از ٢٩خردادتوسط نیروھای نظامی جمھوری اسلامی بھ قتل رسیده اندجمھوری اسلامی در عین حال بھ طور وسیع و سازمان یافتھ تلاش میکند افکار عمومی ایران و جھان را از میزان قربانیانجنایت شان بی اطلاع سازد. طبق گزارشات رسیده ماموران نظامی جمھوری اسلامی با مراجعھ بھ بیمارستانھا و ھر جایی کھ
امکان نگھداشتن زخمی ھا و کشتھ ھا بود بھ زور آنھا را ربوده و در موارد زیادی خود بھ خاک میسپردند.
از سوی دیگر رفتار مامورین سرکوبگر باخانواده ھا ی جانباختگان را ه آزادی تماما غیر انسانی و توھین آمیز بود .مامورینوزارت اطلاعات جمھوری اسلامی با تحت فشار قرار دادن خانواده ھای قربانیان رویدادھای اخیر، تنھا با قید تعھد و شروطتعیین شده توسط مقامات جمھوری اسلامی حاضر بھ تحویل دادن اجساد عزیزان شان میشدند. بخشی از شروطی کھ مامورینوزارت اطلاعات در تعھد ھا نوشتھ اند بھ قرار زیر می یاشد:
١- مراسم بي سر و صدا و فقط با حضور افراد نزدیك خانواده صورت بگیرد
٢- در مراسم ھیچ گونھ شعار و تبلیغ علیھ حكومت و سخنراني انجام نشود.
٣- در مراسم و روي سنگ قبر علت مرگ نوشتھ نشود.
مامورین وزارت اطلاعات تلاش گسترده ای را بکار می برند تا از انتشار اسامی و عکس جان باختگان جلوگیری کنند. آنھا
حداکثر فشار را بر روی خانواده ھای قربانیان بکار می برند تا بتوانند جنایت مرتکب شده را بپوشانند و مردم ایران و جھانیان و
بخصوص سازمانھای حقوق بشری از آن بی اطلاع بمانند.
علیرغم تھدیدات و فشارھای مامورین وزارت اطلاعات اسامی این اسامی تاکنون بھ ھمت برخی از خانواده ھا و فعالین دفاع ازآزادی و حقوق انسانی تھیھ شده است. ھمینجا ما ھمھ مردم ایران را فرا میخوانیم تا در تھیھ اسامی و عکسھای کلیھ جان باختگانرویدادھای اخیر بھ ھر شکل ممکن ما را یاری دھند. برای تماس و ارائھ اطلاعات بیشتر لطفا با فرشاد حسینیتماس بگیرید. (farshadhoseini@yahoo.com, 0031633602627)
اسامی و اطلاعات بدست آمده از جان باختگان
١٣۶١ خرداد ١٣٨٨ ) در جریان اعتراضات مردمی در روز شنبھ ٣٠ خرداد ١٣٨٨ – ١- ندا صالحی آقا سلطان، ( بھمن ٣٠
٢٠ ژوئن ٢٠٠٩ ) در محلھٔ امیر آباد تھران (خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان صالحی و کوچھٔ )
خسروی) بھ ضرب گلولھ کشتھ شد. انتشار فیلم کوتاھی از لحظات جان سپردن وی بازتابھای
فراوانی در رسانھ ھای جھان بھ دنبال داشت. محل دفن: بھشت زھرا قطعھ ٢۵٧ ردیف ۴١ شماره
٣٢
٢- اشکان سھرابی، ١٨ سالھ،دانش آموز(پشت کنکوری)، محل فوت : تقاطع بوستان سعدی و رودکی (سلسبیل). وی بھ گواه
شاھدان توسط نیروھای لباس شخصی در حین تظاھرات علیھ جمھوری اسلامی بھ ضرب گلولھ بھ قتل
رسید.محل دفن: قطعھ ٢۵٧ بھشت زھرا ردیف ۵٠ شماره ١٩
٣- بھمن جنابی ٢٠ سالھ، شاغل در مغازه نصب و تعمیرات شوفاژ. وی بھ گواه شاھدان توسط نیروھای لباس شخصی در حین
تظاھرات علیھ جمھوری اسلامی بھ ضرب گلولھ بھ قتل رسید.
۴- حسین طھماسبی جوان ٢۵ سالھ می باشد كھ در جریان تجمعات اعتراضی روز دوشنبھ ٢۵ خرداد ماه در
خیابان نوبھار كرمانشاه مورد حملھ ی مأموران مسلح وابستھ بھ دولت قرار گرفتھ و در اثر ضربات وارده بھ قتل
رسیده است. حسین طھماسبی بر اثر ضربات متعدد باتوم و اصابت این ضربات بھ سر توسط نیروھای انتظامی
جمھوری اسلامی کشتھ شد.
حسین بھ ھیچیک از کاندیداھا رأی نداده بود و آن روز برای اعتراض بھ خفقان و » یکی از دوستان حسین می گوید
صدھا تن از مردم از نزدیک شاھد مرگ وی بودند. «. استبداد جمھوری اسلامی بھ خیابان آمده بود
۵- کیانوش آسا، دانشجوی کارشناسی ارشد رشتھ مھندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت ایران بود. او در جریان تظاھرات
روز دوشنبھ ٢۵ خرداد ١٣٨٨ در میدان آزادی تھران ناپدید شد و روز ٣ تیر ماه ١٣٨٨ در حالیکھ تمام بدن
او بھ علت ضربھ ھای باتوم کبود شده بود، در سردخانھ پزشکی قانونی تھران توسط خانواده اش شناسایی
شد. پیکر کیانوش در شھر کرمانشاه بھ خاک سپرده شد. مراسمی بھ مناسبت یادبود این جان باختھ در دانشگاه
علم و صنعت ایران در ٧ تیر با وجود تھدید گسترده مسئولان دانشگاه و وزارت اطلاعات برگزار شد.
۶- مھدی کرمی، مھدی کرمی ٢۵ سالھ کھ در ٢۵ خرداد در تقاطع جنت آباد وخیابان کاشانی در اثر اصابت
گلولھ بھ گلو.
٧- مصطفی غنیان
دانشجوی مھندسی دانشگاه شریف کھ با تیراندازی نیروھای بسیج بھ قتل رسید. دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه تھران. شب دوشنبھ ٢۵ خرداد کوی دانشگاه تھران. محل دفن: مشھد
٨- ناصر امیر نژاد (متولد: ١٣۶٢ – درگذشت: ٢۵ خرداد ١٣٨٨ ، تھران ) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات تھران در رشتھ ھوا-فضا بود کھ در جریان راھپیمایی مردم تھران در میدان آزادی
(در ابتدای خیابان محمد علی جناح در تیراندازی از ساختمان بسیج) در ٢۵ خرداد ١٣٨٨ کشتھ شد. پیکر
این دانشجو در ٢٩ خرداد ١٣٨٨ در یاسوج تشیع و بھ خاک سپرده شد.
٩- محمد حسین برزگر ٢۵ سالھ، دیپلم شغل آزاد بھ دلیل اصابت گلولھ بھ سر در تاریخ چھارشنبھ ٢٧ خرداد در میدان ھفت تیر
بھ جان باخ و در یكشنبھ ٣١ خرداد بعد از تعھد گرفتن از خانواده در قطعھ ٣٠٢ بھ خاك سپرده شد.
١٠ – سید رضا طباطبایي ٣٠ سالھ لیسانس حسابداري ، كارمند بھ دلیل اصابت گلولھ بھ سر در ٣٠ خرداد در خیابان آذربایجان
بھ جان باخت و چھارشنبھ ٣ تیربعد از تعھد گرفتن از خانواده در قطعھ ٢۵٩ بھ خاك سپرده شد.
١١ – ایمان ھاشمي ٢٧ سالھ شغل آزاد بھ دلیل اصابت گلولھ بھ چشم شنبھ ٣٠ خرداد در خیابان آزادي جان باخت و چھارشنبھ ٣
تیر در قطعھ ٢۵٩ بھ خاك سپرده شد.
١٢ – پریسا كلي ٢۵ سالھ فارغ التحصیل رشتھ ادبیات بھ دلیل اصابت گلولھ بھ گردن در یكشنبھ ٣١ خرداد در بلوار كشاورز
جان باخت و سھ شنبھ ٢ تیر در قطعھ ٢۵٩ بھ خاك سپرده شد
١٣ – محسن حدادي ٢۴ سالھ طراح برنامھ ھاي كامپیوتري شنبھ ٣٠ خرداد بھ دلیل اصابت گلولھ بر پیشاني در خیابان نصرت
جان باخت و سھ شنبھ ٢ تیر در قطعھ ٢۶٢ بھ خاك سپرده شد.
١۴ – محمد نیكزادي ٢٢ سالھ فارغ التحصیل عمران در سھ شنبھ ٢۶ خرداد بھ دلیل اصابت گلولھ بھ سینھ در میدان ونك جان
باخت و شنبھ ٣٠ خرداد در قطعھ ٢۵٧ بھ خاك سپرده شد.
١۵ – علي شاھدي ٢۴ سالھ بعد از دستگیري و انتقال بھ كلانتري در تھرانپارس یكشنبھ ٣١ خرداد بھ دلایل نامعلوم در كلانتري
جان باخت پزشكي قانوني علت مرگ وي را نامشخص اعلام كرده اما خانواده وي معتقدند بھ علت ضربات باتوم در كلانتري
جان باختھ است. وي ۴ تیردر قطعھ ٢۵٧ بھ خاك سپرده شد.
١۶ – واحد اكبري ٣۴ سالھ شغل ازاد و متاھل داراي یك دختر ٣ سالھ در شنبھ ٣٠ خرداد بھ دلیل اصابت گلولھ بھ پھلو در خیابان
ونك جان باخت و سھ شنبھ ٢ تیر در قطعھ ٢۶١ بھ خاك سپرده شد.
١٧ – ابوالفضل عبدالھي ٢١ سالھ فوق دیپلم برق ٣٠ خرداد در مقابل دانشگاه صنعتي شریف بھ دلیل اصابت گلولھ بھ پشت
سرجان باخت و سھ شنبھ ٢ تیر در قطعھ ٢۴٨ بھ خاك سپرده شد.
١٨ – سالار طھماسبي ٢٧ سالھ دانشجوي كارشناسي مدیریت بازرگاني رشت شنبھ ٣٠ خرداد در خیابان جمھوري بھ دلیل
اصابت گلولھ بھ پیشاني جان باخت ودوشنبھ ٢ تیر در قطعھ ٢۵۴ بھ خاك سپرده شد.
١٩ – فھیمھ سلحشور ٢۵ سالھ دیپلم یكشنبھ ٢۴ خرداد بھ دلیل اصابت باتوم بھ سر و خونریزي داخلي در میدان ولي عصر بعد
از انتقال بھ بیمارستان در تاریخ ٢۵ خرداد جان باخت و ٢٧ خرداد در قطعھ ٢۶۶ بھ خاك سپرده شد.
٢٠ – وحید رضا طباطبایي ٢٩ سالھ لیسانس زبان انگلیسي چھارشنبھ ٣ تیر در بھارستان بھ دلیل اصابت گلولھ بھ سر جان باخت
و ۶ تیر در قطعھ ٣٠٨ بھ خاك سپرده شد.
٢١ – فرزاد جشنی جوانی ایلامی فرزند سید جعفر، اھل شھرستان آبدانان ایلام، کھ برای امرار معاش در تھران بھ سر می برده
است، در اثر حملھ ی نیروھای رژیم جان خود را از دست داد. پیکر فرزاد با تدابیر امنیتی و با جلوگیری از اطلاع رسانی، در
١٩ ماه ژوئن، در شھر آبدانان بھ خاک سپرده شد .
٢٢ – شلیر خِضری، دانشجو، اھل شھر پیرانشھر، روز ١۶ ماه ژوئن، بھ ھنگام حملھ و یورش نیروھای رژیم بھ دانشگاه تھران،
جان خود را از دست داده است. پیکر شلیر در شھر پیرانشھر، از سوی خانواده اش بھ خاک سپرده می شود.
٢٣ – یعقوب بروایھ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشتھ تئاتر در دانشکده ھنر ومعماری دانشگاه تھران، روز چھارم تیر ماه توسط
نیروھای بسیج از بام مسجد لولاگر مورد اصابت گلولھ قرار گرفت، از ناحیھ سر مجروح شد و بلافاصلھ توسط
دوستانش بھ بیمارستان لقمان انتقال یافت اما بھ رغم تلاش پزشکان برای جان وی، در نھایت دچار مرگ مغزی
شد و بھ شھادت رسید. یعقوب بروایھ فرزند دوم یک خانواده پنج نفری و اھل اھواز بود. وی متولد تیرماه ١٣۶١ بوده و در
ھنگام مرگ تنھا ٢٧ سال سن داشت.بھ نوشتھ برخی سایت ھای خبری یعقوب بروایھ کھ در کنترل کامل مامورین تحت مداوا
قرار داشت، از این حادثھ جان سالم بھ در نبرد. او تنھا دقایقی پیش از مرگ چشم گشود، دستان مادرش را گرفت و زیر لب
گفت: مادر من برای آزادی کشتھ شدم…. و چشم فروبست. گفتھ میشود ماموران امنیتی پیکر بی جان یعقوب را تحویل گرفتند و
بھ محل نامعلومی بردند و سرانجام بعد از ٤٨ ساعت بھ خانواده او اطلاع دادند جسد یعقوب بھ خاک سپرده شده است. ماموران
از خانواده او تعھد گرفتھ اند کھ از ھرگونھ اطلاع رسانی و برگزاری مراسم برای او خودداری کنند.
٢۴ – کاوه علی پور، ١٩ سالھ، شنبھ ٣٠ خردادماه در تھران بھ قتل رسید. بنا بھ گزارش وال استریت ژورنال: حکومت برای
پس دادن جنازه کاوه علی پور معادل ٣٠٠٠ دلار پول گلولھ از خانواده اش خواستھ است!
٢۵ – سعید عباسی فر گلچی، ٢۴ سالھ، فروشنده کیف و کفش، کسبھ ساکن خیابان رودکی (سرسبیل)، مجرد، ھویت یکی دیگر از
جان باختگان اعتراضات روز شنبھ در تھران است. سعید در خیابان رودکی تقاطع بوستان سعدی مقابل بانک
پاسارگاد مورد اثابت گلولھ قرار گرفتھ و جان میسپارد. وی کارگر کقش آرام در خیابان رودکی جنوب خیابان
دامپزشکی بوده است ویدئویی از پیکر بی جان وی را اینجا مشاھده نمایید. در ٢٠ جون در خیابان رودکی بھ قتل
رسید.
٢۶ – مبینا احترامی، دانشجوی بھبھانی دانشگاه تھران در جریان حملھ انصار حزب الله و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در
شامگاه ٢۴ خرداد مورد حملھ وضرب و شتم قرار گرفتھ و جان خود را از دست داد. بھبھان شنبھ ٣٠ خرداد در سوگ مبینا
نشست و خانواده داغدارش را یاری نمود. مادر مبینا دیروز در میان ضجھ ھایی جانسوز گناه کشتھ شدن عزیز خود را از
مسئولان می پرسید و از مردم می خواست نگذارند خون عزیزش اینگونھ پایمال شود. منبع دفتر تحکیم وحدت
٢٧ – فاطمھ براتی، در جریان حملھ انصار حزب الله و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد مورد حملھ
وضرب و شتم قرار گرفتھ و جان خود را ازدست داد. گفتھ میشود پیکر این دانشجویان بدون اطلاع بھ خانواده ایشان و مخفیانھ
در گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شدند. منبع دفتر تحکیم وحدت
٢٨ – کسری شرفی، در جریان حملھ انصار حزب الله و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد مورد حملھ
وضرب و شتم قرار گرفتھ جان خود را از دست داد. گفتھ میشود پیکر این دانشجو بدون اطلاع بھ خانواده ایشان و مخفیانھ در
گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شده است. منبع دفتر تحکیم وحدت
٢٩ – کامبیز شعاعی، در جریان حملھ انصار حزب الله و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد مورد حملھ
وضرب و شتم قرار گرفتھ و جان خود را از دست داد. گفتھ میشود پیکر این دانشجو بدون اطلاع بھ خانواده ایشان و مخفیانھ در
گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شده است. منبع دفتر تحکیم وحدت
٣٠ – محسن ایمانی، در جریان حملھ انصار حزب الله و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد مورد حملھ
وضرب و شتم قرار گرفتھ و در این بین جان خود را از دست داد. گفتھ میشود پیکر این دانشجو بدون اطلاع بھ خانواده ایشان و
مخفیانھ در گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شده است. منبع دفتر تحکیم وحدت
٣١ – فاطمھ رجب پور ٣٨ سالھ کھ بھ اتفاق مادرش سرور برومند در جریان تیراندازی نیروھای نظامی بھ مردم در تاریخ ٢۵
خردادماه در خیابان محمدعلی جناح جان باخت. پدر فاطمھ ابراھیم رجب پور می گوید: بھ کمر و گلوی زن و دخترم تیر زده
بودند. وقتی رسیدیم ھردو غرق خون بودند. تشخیص پزشکان این است کھ در ھمان لحظھ اصابت گلولھ کشتھ شده اند.
٣٢ – سرور برومند ۵٨ سالھ کھ بھ اتفاق دخترش فاطمھ رجب پور در جریان تیراندازی نیروھای نظامی بھ مردم در تاریخ ٢۵
خردادماه در خیابان محمدعلی جناح جان باخت. ھمسرش ابراھیم رجب پور می گوید: بھ کمر و گلوی زن و دخترم تیر زده
بودند. وقتی رسیدیم ھردو غرق خون بودند. تشخیص پزشکان این است کھ در ھمان لحظھ اصابت گلولھ کشتھ شده اند.
٣٣ – علیرضا افتخاری، ٢۴ سالھ خبرنگار ابرار اقتصادی. جسد علیرضا افتخاری، کھ در جریان جنبش اخیر مفقود شده بود؛ بعد
از ٢۵ روز بی اطلاعی خانواده اش؛ روز دوشنبھ ٢٢ تیر تحویل خانواده اش داده شده است.
٣۴ – احمد نعیم آبادی، او توسط قاتلان گردان ١١٧ عاشورا در میدان آزادی بھ ضرب گلولھ بھ قتل رسید و جسد وی را روز
٣١ خرداد بھ خانواده اش تحویل دادند.
٣۵ – نادر ناصری، ٣٠ خردادماه در خیابان خوش جان باخت، محل دفن بابل
٣۶ – مسعود خسروی، در ٢۵ خردادماه در میدان آزادی جان باخت، مدفون در بھشت زھرا
٣٧ – مسعود ھاشم زاده، در ٣٠ خرداد ماه در تھران جان باخت، وی بھ ھمراه خانواده اش در منطقھ ستارخان تھران زندگی
میکردند و در ھمان محل نیز توسط شلیك مستقیم نیروھای نظامی جان باخت اما بھ علت اینکھ بھ خانواده اجازه
دفن در تھران را ندادند, خانواده مجبور بھ انتقال ایشان بھ روستای مادریشان در گیلان (روستای ولی آباد
خشک بیجار )شدند.
٣٨ – ایمان نمازی دانشجوي رشتھ عمران دانشگاه تھران، ٢۵ خردادماه ، کوی دانشگاه
٣٩ – سالار قربانی پارام ، ٢٢ سالھ، بود در تظاھراتھاي اخیر جان باخت.جمھوری اسلامی علت فوت را تصادف اعلام كرده
است.پدر ایشان در میدان انقلاب جنب بانک رفاه مغازه لباس فروشی دارد. در میرداماد مراسمي براي بزرگداشت وی برگزار
شد.
۴٠ – حسین طوفان پور درتظاھرات روز ٣٠ خرداد توسط نیروھای امنیتی در خیابان دستگیر شد. بر اساس اظھارات شاھدان
عیني مزدوران ابتدا بھ شدت با چماق بھ دستش میزنند بھ شكلي كھ دستش كاملا شكستھ و از بدن آویزان میشود.سپس با گلولھ بھ
سرش شلیك كرده و این جوان را در این تظاھرات بھ قتل میرسانند. محل دفن حسین درقطعھ ٢٣٣ بھشت زھرا ثبت شده است
.از خانواده طوفان پور ٢۴ میلیون تومان پول تیر خواستھ اند اما آنھا قبول نكرده و بھ مزدوران گفتھ اند ما چنین پولي را پرداخت
نمیكنیم ھر جا خودتون خواستید دفن كنید.
۴١ – تینا سودی، دانشجو، روز شنبھ ٣٠ خرداد توسط گلولھ اي در میدان انقلاب بھ قتل میرسد. اما ماموران مزدور بھ خانواده
سودی گفتھ اند كھ اگر مي خواھید جسدش را بگیرید باید بگوئید كھ با مرگ طبیعي مرده است.
۴٢ – حسین اخترزند، یکی ازجانباختگان حوادث اخیردراصفھان، محلھ مسجد لنبان، فردی بھ نام میباشدکھ مجردبوده است
ودرعین حال نان آورخانواده وخواھران وبرادرانش بوده است.
۴٣ – جعفر بروایھ، استاد دانشگاه چمران اھواز و دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه تھران کھ برای شرکت در امتحانات بھ تھران
رفتھ بود ٢٨ جون، ٧ تیر در تظاھرات میدان بھارستان شرکت میکند واز ناحیھ سرمورد اصابت یک گلولھ قرار میگیرد کھ بعد
از آن بھ یکی از بیمارستانھا ی تھران منتقل وقبل از رسیدن بھ بیمارستان جان میبازد. جسد وی توسط یکی از دوستان وی
شناسایی وبھ اھواز منتقل وتحویل خانواده وی شد. مراسم دفن جعفر در حضور نیروھای امنیتی رژیم انجام گرفت.
۴۴ – حمید مداح شورچھ، دانشجو،ی ھمراه با گروھی در صحن مسجد گوھرشاد دست بھ تحصن زد کھ توسط نیروھای امنیتی
دستگیر شد. او در مدت بازداشت تحت شکنجھ قرار گرفت تا در روز آزادی وی بھ دلیل شدت جراحات وارده جان
سپرد.پزشکی قانونی علت مرگ وی را خونریزی مغزی اعلام کرده است.گفتنی است مراسم یادبود او روز یکشنبھ ١۴ تیر
برگزار شد.
۴۵ – مریم مھر آذین ٢۴ سالھ در خیابان آزادی با شلیک گلولھ جان باخت.
۴۶ – میلاد یزدان پناه ٣٠ سال در خیابان آزادی با شلیک گلولھ جان باخت.
۴٧ – حامد بشارتی ٢۶ سالھ در خیابان آزادی با شلیک گلولھ جان باخت.
۴٨ – بابک سپھر ٣۵ سالھ در خیابان آزادی با شلیک گلولھ جان باخت.
۴٩ – ندا اسدی
۵٠ – امیر کویری . فارغ التحصیل از دبیرستان تطبیقی تھران
۵١ – فرزاد ھشتی
۵٢ – امیر طوفانپور، نیازمند تایید
۵٣ – محمد، ١٢ سالھ، (نیازمند تایید)
۵۴ – محرم چگینی قشلاقی فرزند میرزا قلي ٣۴ سالھ – قطعھ ٢۵۶ بھشت زھرا ردیف ١۴۶ شماره ١٣
۵۵ – محمد حسین فیضی فرزند غلامرضا ٢۶ سالھ – لھقطعھ ٢۵٧ بھشت زھرا ردیف ٣١ شماره ٢۵
۵۶ – رامین رمضانی فرزند مھدی ٢٠ سالھ سرباز وظیفھ در درگیری ھای ھفتھ دوم پس از انتخابات در تھران بھ قتل میرسد.
جنازه ی رامین کھ چند روز قبل از جان باختن بھ عنوان مرخصی از محل خدمت سربازی اش بھ تھران آمده بود، در حالی پس
از یک ماه پیگیری بھ خانواده ی وی تحویل داده شد کھ سھ گلولھ پیکر وی را سوراخ کرده بود. والدین رامین حتی در مراسم
تدفین فرزند خود نیز مجبور بودند تحت نظارت مأموران عمل کنند. محل دفن قطعھ ٢۵٧ بھشت زھرا ردیف ۴۶ شماره ٣٢
۵٧ – سھراب اعرابی ١٩ سالھ کھ در زندان اوین زیر شكنجھ جان باخت.
سھراب اعرابي ١٩ سالھ سال آخر دبیرستان و آماده براي امتحان كنكور در جریان خیزش انقلابی خرداد
در ٣٠ خرداد روز شنبھ بازداشت و بھ مكان نامعلومي منتقل مي شود .
بعد از پیگیریھاي پي در پي خانواده بخصوص مادرش متوجھ مي شوند كھ وي در زندان اوین است,
مادر این جوان در روز سھ شنبھ ١۶ تیر با گذاشتن كفالت در دادگاه انقلاب ھر روز بعد از ظھر منتظر
آزادي فرزند ش بود, با وجود این كھ این مادر مي دانست كھ فرزندش در زندان اوین است ولي خیلي
نگران بود و مي گفت مي ترسم بچھ ام را بكشند. این مادر عكسي از فرزندش تھیھ كرده بود و بھ ھر
زنداني كھ آزاد مي شد عكس عزیزش را نشان مي داد و از آنھا مي پرسید كھ آیا او را مي شناسند و یا در زندان دیده اند؟ او مي
گفت بھ ھر كجا و ھر كسي مراجعھ مي كنم جواب نمي دھند و میگویند صبر كن آزاد میشود. این مادر كارش از صبح تا شب
جلو زندان ماندن شده بود تا اینكھ یك دفعھ از طرف قاضي مر تضوي خبر آمد كھ سھراب اعرابي در زندان درگذشتھ است.
خانواده اش را خبر كنید تا جنازه فرزندشان را تحویل بگیرند……..
فیلمي از مادر سھراب اعرابي در جلوي اوین كھ عكس فرزندش را بھ یكي از زندانیان آزاد شده نشان میدھد و از او سراغ
( http://www.youtube.com/watch?v=S_29VjuRaRA) فرزندش را میگیرد
۵٨ – داود صدری، ٢٧ سالھ روز ٢۵ خرداد در جریان تظاھرات میلیونی مردم تھران تیر خورده و بھ بیمارستان امام علی منتقل
میشود. روز شنبھ ٣١ خرداد خانواده برای آوردن داود بھ خانھ بھ بیمارستان رفتھ کھ مطلع میشوند
فرزندشان درگذشتھ است. روز یکشنبھ ١ تیر در قبرستان بھشت شھدای ملارد دن میشود.
گزارش شده کھ مقامات جمھوری اسلامی ٣۵٠ ھزار تومن بابت پول تیر و ۶ میلیون ھم بابت تحویل
تحویل جنازه از خانواده داود درخواست کرده اند. ھمچنین گزارشات حاکی از آن بوده کھ بھ خانواده داود
توصیھ کرده اند کھ اعلام کند داود بسیجی بوده و توسط مردم بھ قتل رسیده است.
۵٩ – آرمان استخری پور، ١٨ سالھ از شیراز کھ در درگیری ھای چند روز اخیر(زمان مجروح شدن نامعلوم است) شیراز در
محلھ ابیوردی مورد اصابت باتوم قرار گرفتھ و بھ کما رفتھ بود. او کھ بھ منزل پیرزنی در حوالی درگیریھا پناه برده بود روز
دوشنبھ ٢٢ تیر جان باخت. علت فوت او مرگ مغزی اعلام شده است. پیکر این عزیز جان باختھ سھ شنبھ ٢٣ تیر برابر با ١۴
جولای در دارالرحمھ شیراز بھ خاک سپرده شد. گفتنی است کھ پزشک آرمان علت مرگ وی را مرگ مغزی اعلام کرد.
۶٠ – سعید اسماعیلی خان ببین، ٢٣ سالھ كھ بر اثر وارد شدن ضربھ بھ سرش در حوادث تھران كشتھ شده است، در شھر
خان ببین (استان گلستان) بھ خاك سپرده شده است. (جزئیات دقیق تر ھنوز دریافت نشده است).
۶١ – مھرداد حیدری، روزنامھ نگار مشھدی کشتھ شد ، مھرداد نقدھای تندی بر وزارت اطلاعات و نیروھای امنیتی در روز
شنبھ ٢٠ تیر نوشتھ بود و نسبت بھ فشار بر جوانان برای اعتراف گیری اعتراضات شدیدی کرده بود روز یکشنبھ ٢١ تیر بھ
طرز مشکوکی در مشھد بھ قتل رسید . بھ گزارش سایتھای انترنتی ، حیدری کھ پیشتر در روزنامھ خراسان فعالیت داشت بنا بھ
دلایلی بھ ھفتھ نامھ نسیم مشھد رفت و در آن نشریھ در محیطی استانی بھ نوشتن پرداخت . وی خرداد ماه ، با دعوت روزنامھ
خراسان رضوی بھ آن روزنامھ رفت و در یادداشت ھای ثابت روزنامھ حضوری فعال بھ ھم رساند . مھرداد حیدری در آخرین
یادداشت خود ضمن انتقاد از وزارت اطلاعات در کسب اطلاعاتی ساختگی ، این وزرات خانھ را محکوم بھ نداشتن اطلاعاتی
کرد کھ با فشار بر جوانان قصد بھ دست آوردن آن را دارد .حیدری در این یادداشت ضمن برشمردن نکات منفی جریانات اخیر
ایران ، آنھا را دستمایھ افرادی دانست کھ ھمیشھ حق بھ جانب گرفتھ و بر دفاع از مردم حکایت می کنند.
۶٢ – علی فتحعلیان. محل جان باختن: روبروی مسجد لولاگرمحل سکونت: خیابان رودکی، خیابان شکوفھ (خمسھ)
۶٣ – ترانھ موسوی، دختر جوانی کھ در تجمع مسجد قبا توسط نیروھای لباس شخصی و بسیجی بازداشت شده بود پس از چند
ھفتھ بی خبری سرانجام پیدا شد. از ترانھ جز جسد سوختھ ای در حوالی قزوین چیزی باقی نمانده است و
نیروی انتظامی خانواده او را با تھدید و ارعاب وادار بھ سکوت کرده اند.
ترانھ موسوی آخرین بار بنا بر شھادت چند بازداشتی دیگر، آخرین بار در مقر پایگاه بسیج در حین
بازجویی دیده شده است. نیروی بسیجی پس از آن این دختر جوان را از دیگر بازداشتیان جدا کردند و بھ
او تجاوز جنسی کردند. ترانھ موسوی چندین بار و توسط چندین بسیجی بھ وحشیانھ ترین شکل ممکن
مورد تجاوز قرار گرفت.
بر اثر شدت جراحات وارده بھ رحم و مھبل بیھوش شد. بسیجیان کھ دیدند کار بھ جای باریک کشیده است بدن نیمھ جان او را بھ
بیمارستان امام خمینی کرج بردند بھ این امید کھ پارگی ی رحم و مھبل و مقعد او را بھ سانحھ تصادف رانندگی نسبت دھند. در
بیمارستان اما با معاینھ پزشک معلوم می شود کھ علت جراحات وارده نھ سانحھ تصادف بلکھ تجاوز جنسی بوده است. نیروھای
بسیجی کھ بھ شدت سراسیمھ و نگران شده بودند با مشورت و ھماھنگی مقامات بالاتر خود پیکر نیمھ
جان و بیھوش ترانھ را از بیمارستان خارج می کنند و بھ کلیھ پرسنل بیمارستان دستور اکید می دھند در این باره سکوت کنند و
با احدی صحبت نکنند. پرستاری کھ نمی خواھد نامش فاش شود اما ترانھ موسوی را بشناسایی می کند.
نیروھای بسیجی او را بھ یکی از بیابانھای خلوت اطراف قزوین می برند. در ھمان حال کھ بی ھوش بوده مجدد بھ او تجاوز می
کنند و بعد بر روی تن نیمھ جانش بنزین ریختھ و او را بھ آتش می کشند. بھ امید اینکھ کلیھ آثار و نشانھ ھای تجاوز را از بین
ببرند.
۶۴ – حسن کاظمینی، پدر بزرگ وی بھ نام علی کاظمینی طی نامھ سرگشاده ای بھ مطبعات نوشتھ است: چند روز قبل نوه ١٩
سالھ ام حسن، بھ خیابان انقلاب رفت تا بھ ھمراه ھمفكرانش برعلیھ حقي كھ از كف داده بود، تظاھرات كند. در جمعی كھ برای
آن مجوز نداده بودند حاضرشد و عواملی بھ ادعای آنكھ تجمع غیرقانونی است با جمعیت حاضر برخورد كردند و حسن دیگربھ
خانھ برنگشت .
۶۵ – آقای معزز ٢٧ سالھ یکی از جانباختگانی است کھ در اعتراضات گسترده و خونین مردم تھران در ٣٠ خرداد ماه شرکت
کرده بود. او حوالی میدان آزادی با اصابت گلولھ بھ چشمش جان خود را فدای راه آزادی مردم ایران کرد
۶۶ – محمد کامرانی، طبق گفتھ خانواده وی، محمد را در حالیکھ تقریبا نیمھ جان بوده و سراسر بدنش علائم باتوم و شکنجھ بوده
بھ تخت بیمارستان بستھ بودند تا امکان فرار نداشتھ باشد . با تلاش خانواده بالاخره می توانند محمد را از
بیمارستان لقمان مرخص و بلافاصلھ بھ بیمارستان مھر منتقل می کنند اما در آنجا پزشکان متخصص می
گویند با توجھ بھ اینکھ عقونت تقریبا تمام بدن را فراگرفتھ امیدی در بھبود نیست و محمد ظرف کمتر از ٣
ساعت در تاریخ ٢۵ تیر جان میبازد.
۶٧ – میثم عبادی، خانواده میثم عبادی از کشتھ شدن فرزند خود در روز ٢٣ خرداد در فلکھ صادقیھ تھران خبر دادند.میثم عبادی
فرزند عسگر در حالی کھ از محل کار خود از یک فرش فروشی بھ خانھ بر میگشتھ در فلکھ صادقیھ از ناحیھ شکم مورد
اصابت گلولھ قرار گرفتھ و بھ علت خونریزی بسیار زیاد در خیابان جان باختھ است.پیکر این نوجوان ١٧ سالھ بعداز طی
مراحل قانونی در بھشت زھرا دفن شده است.
۶٨ – رامین قھرمانی، ساکن محلھ ی شھرآرا پس از حدود ١۵ روز بازداشت، بلافاصلھ پس از آزادی در منزل دچار تشنج شده و
قبل از رسیدن بھ بیمارستان، جان باختھ است. او بھ خانواده ی خود گفتھ بوده کھ در زندان او را از پا آویزان کرده بودند.
۶٩ – محسن روح ال امینی، روز ١٨ تیر در جریان درگیری ھای تھران دستگیر شده بود. بھ خانواده محسن گفتھ بودند کھ بھ
زودی محسن را آزاد خواھند کرد. اما چھارشنبھ شب ٢٢ جولای برابر با ٣١ تیر بھ خانواده اش خبر فوت محسن را داده اند.
گزارش شده کھ نیروی انتظامی برای تحویل جسد محسن از خانواده اش درخواست پول کرده اند. جمعھ ٢ مرداد برابر ٢۴
جولای مراسم خاکسپاری محسن میباشد.
٧٠ – امیر جوادی فر لنگرودی، ٢۴ سالھ دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین کھ در اعتراض ھای ١٨ تیرماه در محدوده ی امیرآباد
توسط لباس شخصي ھا مجروح و در بیمارستان بستری بود اما پس از بھبودی بھ زندان اوین انتقالش دادند.
گزارش شده کھ امیر بر اثر شدت ضرباتی کھ بھ سر و صورتش زده بودند بتدریج بینایی اش را از دست داده
بود. ھمچنین در اثر شدت ضربات بھ دنده ھایش دچار خونریزی داخلی جان شده و جان میبازد. بر اساس
گزارشات دریافتی امیر در روزی کھ زندانیان را از کھریزک بھ اوین می آوردند، در آن فضای تنگ، گرم و در
آن ھوای خفھ کننده و بد ماشین پلیس، تشنج می کند و کم کم از نفس می افتد. ماموران ھم بسیار شتاب زده او
را از ماشین خارج می کنند و می برند.
٧١ – یوسف صالح، درباره ی او اطلاعات زیادی در دست نیست، تنھا برخی از بستگان جان باختگان دیگر تایید کرده اند کھ
یوسف صالح در جریان ناآرامی ھای پس از انتخابات کشتھ شده است، اما اطلاعات بیشتری درباره ی او و خانواده اش ندارند.
٧٢ – حسن شاپوری ( دانشجو ) براساس گزارش رسیده از یکی از زدانیان آزاد شده در کھریزک
٧٣ – رضا فتاحی ( دانشجو ) براساس گزارش رسیده از یکی از زدانیان آزاد شده در کھریزک
٧۴ – میلاد .. ،جوانی کھ توسط صادق یکی از شکنجھ گران، شب اول دستگیری اش بھ باد مشت و لگد گرفتھ شد و بھ کما رفت.
پس از آن میلاد را با خودشون بردند . ولی دکتر ھم بند ما گفت اون از گوش و دھنش خون اومده و متاسفانھ مرده. (براساس
گزارش رسیده از یکی از زدانیان آزاد شده در کھریزک)
٧۵ – مرتضی سلحشور، (براساس گزارش رسیده از یکی از زدانیان آزاد شده در کھریزک)
٧۶ – مراد آقاسی، (براساس گزارش رسیده از یکی از زدانیان آزاد شده در کھریزک)
٧٧ – محسن انتظامی، (براساس گزارش رسیده از یکی از زدانیان آزاد شده در کھریزک)
٧٨ – امید رضا میرصیافی، (یک وبلاگنویس کھ در اسفند ١٣٨٧ در زندان در اثر شکنجھ جان میبازد)

Advertisements

برچسب‌ها: , , , , , ,

یک پاسخ to “آخرین لیست تکمیل شده قربانیان حکومت کودتا، ما فراموش نمیکنیم”

  1. aliyeh Says:

    سلام امیدوارم که بالاخره مسئولین و روسای مملکتمون به عقل رسیده باشند و دست از بازی کردن با نیروی اتمی‌ کشیده باشند. این ژاپنیها که انقدر وارد بودند بدبخت شدند حالا چه برسد به ما که کارشناسانمون یه سری روسی هستند که مثل چینیها و ژاپنیها به خدا ایمان ندارند حالا چطور میشه دلشون به حال ما بسوزه.این همه نفت داریم این همه سد داریم اما تا مردم را به پودر تبدیل نکنند ول کن نیستند. من فدای ولایت فقیه و رهبرم نه این دولتیها.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: